Cukura satura noteikšana Coca-Cola dzērienā

Eksperimentā pēc blīvuma nosaka cukura daudzumu Coca-Cola un citos līdzīgos dzērienos.

Nepieciešams: 1

  • Cukurs;
  • kokakolas un citi līdzīgi dzērieni;
  • mērcilindri, 100 ml, 2-3 gab.;
  • vārglāzes;
  • stikla nūjiņa;
  • areometrs;
  • svari, ar precizitāti ±0,1 g.

Darba gaita: 2

Pirms darba veikšanas dzērienus jāpatur vairākas stundas vaļējā traukā vai jāuzvāra, lai izdalās CO2. Salīdzināšanai veic “tukšo” eksperimentu.

  1. variants

Vārglāzē pagatavo cukura šķīdumus – a) 5%, b) 10%, c) 15%, d) 20% šķīdumus. Šķīdumus pagatavo šādi: nosver cukuru ar precizitāti ±0,1 g, ieber vārglāzē, pielej 50 ml ūdens un, maisot ar stikla spieķīti, izšķīdina. Šķīdumu pārlej iepriekš nosvērtā mērcilindrā. Vārglāzi izskalo ar ūdeni, ko ielej mērcilindrā. Mērcilindru, ar spieķīti samaisot šķīdumu un beigās noskalojot spieķīti, papildina ar ūdeni līdz ~90 ml atzīmei. Tad mērcilindru novieto uz svariem un papildina ar ūdeni līdz kopējai masai 100g, tādējādi ir iegūts 5% šķīdums.

Līdzīgi rīkojas, pagatavojot 10%, 15%, un 20% cukura šķīdumus.

Pagatavotajos šķīdumos pēc kārtas ieliek areometru un nolasa blīvumu. Rezultātus pieraksta tabulā.

Mērcilindrā ielej kokakolas dzērienu un iegremdē tajā areometru. Nolasa blīvumu un ieraksta tabulā. Salīdzina ar cukura šķīdumu blīvumiem (skat. 1. tabulu) un nosaka cukura saturu dzērienā.

  1. variants

Nosver mērcilindru. Piepilda to precīzi līdz 100 ml atzīmei ar cukura šķīdumu un nosver. Aprēķina šķīduma blīvumu (m/V). Līdzīgi nosver kokakolu un aprēķina tās blīvumu (m/V). Salīdzina blīvumus un nosaka cukura saturu kokakolas dzērienā.

  1. variants

Mērcilindros ielej dažādus kokakolas dzērienus, iegremdē areometru un nolasa blīvumu. Salīdzina ar tabulā dotajiem cukura šķīdumu blīvumiem.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs