ĶĪMISKĀS REAKCIJAS GALAPRODUKTU PĀRSTRĀDE: Ba2+ JONUS SATUROŠU SAVIENOJUMU PĀRSTRĀDE NP

Nepieciešams: 1

Ba2+  jonu pierādīšanai – 0,1M BaCl2, Ba(NO3)2, Na2SO4, K2CO3  šķīdumi;  bārija savienojumu pārstrādei – Na2CO3 (konc. šķīd.), 1M H2SO4 šķīd. mēģenes, mēģeņu turētājs; pipete, piltuve, filtrpapīrs, centrifūga (ja ir).

Darba gaita: 2

Eksperiments, pēc kura tiek veikta reakcijas galaproduktu pārstrāde

Vienā mēģenē ielej 1 ml 0,1M BaCl2 šķīduma un pievieno 0,1M Na2SO4 šķīdumu, kamēr izkrīt nogulsnes; otrajā mēģenē ielej 1 ml 0,1M Ba(NO3)2 šķīduma un pievieno 0,1M  K2CO3 šķīdumu, kamēr izkrīt nogulsnes. Pirmajā mēģenē nogulsnes ir bārija karbonāts BaCO3, otrajā – bārija sulfāts BaSO4.

Reakcijas galaproduktu pārstrāde

Pēc eksperimentu veikšanas šķīdumā paliek pārākumā esošie Ba2+ joni. Tie jāizgulsnē nešķīstošu bārija savienojumu veidā.

BaCO3 izgulsnēšana. Pie maisījuma, kas satur BaCO3, pa pilienam pilina koncentrētu Na2CO3 šķīdumu tik ilgi, līdz vairs nenovēro jaunu nogulšņu rašanos.

BaSO4 izgulsnēšana. Pie maisījuma, kas satur BaSO4, pa pilienam pievieno 1M H2SO4 šķīdumu tik ilgi, līdz vairs nenovēro jaunu nogulšņu rašanos.

Nogulsnes no šķīduma atdala filtrējot vai centrifugējot, ja ir tāda iespēja (10 minūtes ar ātrumu 3000 apgr./min). Filtrātu drīkst izliet kanalizācijā.

Metodiskās norādes: 3

Šķīstošie bārija savienojumi ir ļoti indīgi. Neskatoties uz to, šo savienojumu pieļaujamā koncentrācija notekūdeņos ir pietiekoši augsta (5mg/L). Tas izskaidrojams ar Ba2+ jonu spēju saistīties ar CO32- un SO42- joniem, jo tie dabas ūdeņos sastopami it visur. Radušies nešķīstošie savienojumi – BaCO3 un BaSO4 nav indīgi.

Laboratorijas darbā Jonu apmaiņas reakcijas šķīstošie bārija savienojumi – Ba(NO3)2 un BaCl2 tiek izmantoti sulfātjonu pierādīšanai vai jonu apmaiņas reakcijās ar CO32- joniem.

Nereti apmaiņas reakcijās izmanto arī bārija jonu reakciju ar hromātjoniem CrO42-. Ja reakcijas maisījums, kas satur bārija hromāta nogulsnes ir dzeltenoranžā krāsā, tad viss BaCrO4 jau izgulsnējies un papildus iedarbība uz reakcijas maisījumu nav nepieciešama.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs