Vējdzirnavu modelis

Lai labāk izprastu vējdzirnavu darbības principu, izgatavo tās no papīra, kociņa un spraudītes. Pēc tam tās pūš no dažādām pusēm un pēta, kādā virzienā tās griežas, pūst ar dažādu spēku, lai izprastu, kad tās griezīsies ātrāk, kad lēnāk.

Nepieciešams: 1

  • Biezs papīrs (malu garums 20 cm),
  • šķēres,
  • spraudīte,
  • kociņš.

Darba gaita: 2

1. Veic iegriezumus kā norādīts pielikuma attēlā.
2. Saloka lapas stūrus  uz centru (skatīt pielikuma attēlu).

3. Nostiprina ar spraudīti vidu, kur salocīja stūrus.

4. Izdur cauri un iesprauž to kokā.
5. Pūš vējdzirnavas no dažādām pusēm, ar dažādu spēku.

6. Veic novērojumus un izdara secinājumus.

Metodiskās norādes: 3

Adaptēts pēc I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa “Dabaszinības 4. klasei: Darba burtnīca”, “Lielvārds”, 2005.g. (8.lpp.)

Materiālu adaptēja Sarmīte Pelša, sarmite.pelsa@gmail.com

Pilnveidoja: Viktorija Gedrovica, vg18021@edu.lu.lv